GroupDocs.Signature Solution Page
 
 

Giải pháp chữ ký số cho Tài liệu của bạn

Dễ dàng ký PDF, Microsoft Office, OpenOffice và các tài liệu khác bằng chữ ký số.