GroupDocs.Signature Solution Page
 
 

Giải pháp ký tài liệu

Dễ dàng ký Microsoft Office, OpenOffice, PDF các tài liệu khác bằng chữ ký điện tử.